Dostęp do dziennika elektronicznego:Od roku 2016/17 szkoła korzysta z dziennika Librus Synergia. Do dziennika można logować się pod adresem: https://synergia.librus.pl

W sprawie danych do logowania należy kontaktować się z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Feedback