MATURA 2018

Najbardziej podstawowe informacje:

 

Egzamin przeprowadzany będzie w tzw. „nowej formule” obowiązującej od 2015 roku.

Uczniowie przystępujący do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2018, czyli uczniowie obecnych klas trzecich oraz absolwenci naszego liceum, aby zdać maturę muszą obowiązkowo uzyskać minimum 30% punktów z następujących egzaminów:

 
pisemnych:

języka polskiego - na poziomie podstawowym

matematyki - na poziomie podstawowym

języka obcego nowożytnego - na poziomie podstawowym


i ustnych:

języka polskiego - bez określenia poziomu

tego samego języka obcego nowożytnego co w części pisemnej - bez określenia poziomu oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego pisemnego na poziomie rozszerzonym – potocznie zwanego „rozszerzeniem” (spośród: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka obcego nowożytnego, języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.)

Uwagi:

  • Języki obce nowożytne do wyboru to następujące języki: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.
  • Absolwenci oddziału dwujęzycznego (czyli naszej klasy B) w przypadku wyboru języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego zamiast poziomu rozszerzonego mogą wybrać poziom dwujęzyczny.
  • Jeśli ktoś wybiera jako przedmiot dodatkowy (tzw. rozszerzenie) język obcy inny niż na podstawie - może, ale nie musi zdawać również egzamin ustny z tego języka.
  • Przedmiotów dodatkowych (tzw. rozszerzeń) może być maksymalnie sześć.

 
Harmonogram:

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 piątek Język polski – pp Język polski – pr
5,6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek Matematyka – pp Język łaciński i kultura antyczna – pr
8 wtorek Język angielski – pp Język angielski – pr, dj
9 środa Matematyka – pr Filozofia – pr
10 czwartek Biologia – pr Historia sztuki – pr
11 piątek Wiedza o społeczeństwie – pr Informatyka – pr
12,13 – sobota, niedziela
14 poniedziałek Fizyka – pr Geografia – pr
15 wtorek Język niemiecki – pp Język niemiecki – pr
16 środa Chemia – pr Historia – pr
17 czwartek Język rosyjski – pp Język rosyjski – pr
18 piątek Język francuski – pp Język francuski – pr
19,20 sobota, niedziela
21 poniedziałek Język hiszpański – pp Język hiszpański – pr
22 wtorek Język włoski – pp Język włoski – pr
23 środa Dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych, w których te przedmioty były nauczane w języku obcym nowożytnym.  

Harmonogram części ustnej zostanie podany do 04.03.2018.

Termin dodatkowy:
Dla osób, które z uzasadnionych i udokumentowanych przyczyn losowych nie będą mogły wziąć udziału w którymś dniu egzaminu i po przedstawieniu stosownej dokumentacji (w szkole do godziny 16 w dniu egzaminu) oraz otrzymaniu zgody Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie czerwcowym.

Termin poprawkowy:
Dla osób, które nie zdadzą tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnego lub ustnego) po złożeniu deklaracji w formie pisemnej, istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu w dniu 21.08.2018 (egzamin pisemny) lub 21-22.08.2018 (egzaminy ustne).

Dokumenty:
Deklarację uczniowie klasy trzeciej składają w nieprzekraczalnym terminie 30.09.2017. Złożenie deklaracji oznacza wolę przystąpienia do matury, a jej brak rezygnację z przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym. Natomiast zmian w deklaracji można dokonywać do dnia 07.02.2018.

Dokumenty poświadczające potrzebę dostosowania form i/lub warunków egzaminu, czyli opinie i/lub orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i/lub zaświadczenia lekarskie należy złożyć wraz z deklaracją do 30.09.2017.

Opłaty:
Osoba przystępująca do danego egzaminu po raz trzeci (jako jedno podejście liczy się termin główny, dodatkowy i poprawkowy w danym roku) oraz ta, która zadeklarowała przystąpienie do egzaminu dodatkowego i nie pojawiła się na nim, a chce podejść w kolejnym roku szkolnym ponosi opłatę na rzecz budżetu państwa. W roku szkolnym 2017/2018 jest to 50zł.

Unieważnienia:
Egzamin może zostać unieważniony z trzech powodów 1. zakłócanie przebiegu egzaminu 2. niesamodzielne wypełnianie arkusza egzaminacyjnego 3. wniesienie na salę sprzętu telekomunikacyjnego bądź niedozwolonych przyborów.

Wyniki:
In
formacje o wynikach egzaminu maturalnego będę dostępne na specjalnej stronie internetowej 03.07.2018. Maturzyści otrzymają link oraz swoje loginy i hasła. Wyniki oraz świadectwa będą do odbioru w szkole w tym samym dniu.

Wgląd:
Po ogłoszeniu wyników maturzysta/ka ma prawo do wglądu do swojej pracy w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, oraz do wniosku wraz z uzasadnieniem o weryfikację sumy punktów z części pisemnej. A także do wniesienia odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Ważne linki:

www.cke.edu.pl – tu jest dużo przydatnych informacji: harmonogramy, komunikaty, procedury i przede wszystkim informatory, w których opisane są poszczególne egzaminy (wymagania, przykłady etc.)

www.oke.waw.pl

 

Pytania:

W razie pytań czy wątpliwości – proszę o kontakt (z Katarzyną Świątek) albo mailowy swiatek.ka@gmail.com albo telefoniczny 504-377-920.

 

 

Feedback